Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Kody jednostek organizacyjnych

Kody ewidencji korespondencji jednostek organizacyjnych

Struktura organizacyjna UWM

 

Kod ewidencji korespondencji.

Kierownik

Nazwa jednostki

Kod finansowy

 

dr hab. W?ADYS?AW KORDAN, prof. UWM

Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t

501-0100

01-0100

mgr in?. MARZENA FREJNAGEL

Dziekanat Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t

502-0101

01-0300

prof. zw. dr hab. JERZY STRZE?EK

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierz?t

501-0103

01-0400

prof. dr hab. JAN JANKOWSKI, prof. zw.

Katedra Drobiarstwa

501-0104

01-0500

prof. dr hab. In?. STANIS?AW KAMI?SKI

Katedra Genetyki Zwierz?t

501-0105

01-0700

dr hab. ZBIGNIEW JAWORSKI, prof. UWM

Katedra Hodowli Koni i Je?dziectwa

501-0107

01-0800

prof. dr hab. JANUSZ FALKOWSKI, prof. zw.

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej

501-0108

01-1100

prof. dr hab. In?. JACEK KONDRATOWICZ, prof. zw.

Katedra Towaroznawstwa Surowców Zwierz?cych

501-0111

01-1300

prof. dr hab. JERZY WILDE, prof. zw.

Katedra Pszczelnictwa

501-0113

01-1400

prof. dr hab. In?. KRYSTYNA IWA?CZUK-CZERNIK

Katedra Higieny Zwierz?t i ?rodowiska

501-0114

01-1600

prof. dr hab. JAN TYWO?CZUK, prof. zw.

Katedra ?ywienia Zwierz?t i Paszoznawstwa

501-0102

01-1700

prof. dr hab. KAZIMIERZ WAWRO, prof. zw.

Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Do?wiadczalnictwa.

501-0110

01-1800

dr hab. in?. MAREK WRO?SKI, prof. UWM

Katedra Hodowli Byd?a i Oceny Mleka

501-0106

01-1900

prof. dr hab. HENRYK BRZOSTOWSKI

Katedra Hodowli Owiec i Kóz

501-0112

01-2000

prof. dr hab. MANFRED LOREK

Katedra Hodowli Zwierz?t Futerkowych i ?owiectwa

501-0109

 

prof. dr hab. CZES?AW HO?DY?SKI

Wydzia? Biologii

501-0200

02-0100

mgr in?. MAJA GABIEC

Dziekanat Wydzia?u Biologii

502-0201

02-0200

dr hab. ANNA ROBAK

Katedra Anatomii Porównawczej

501-0202

02-0300

prof. dr hab. CZES?AW HO?DY?SKI

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

501-0203

02-0400

prof. dr hab. EUGENIUSZ BIESIADKA, prof. zw.

Katedra Ekologii i Ochrony ?rodowiska

501-0204

02-0500

prof. dr hab. RYSZARD GÓRECKI, prof. zw.

Katedra Fizjologii i Biotechnologii Ro?lin

501-0205

02-0600

prof. dr hab. JADWIGA PRZA?A

Katedra Fizjologii Zwierz?t

501-0206

02-0700

prof. dr hab. ROMAN ZIELI?SKI

Katedra Genetyki

501-0207

02-0900

dr hab. ALICJA BORO?, prof. UWM

Katedra Zoologii

501-0208

02-1000

prof. dr hab. STANIS?AW WEIDNER, prof. zw.

Katedra Biochemii

501-0209

02-1200

dr hab. ALEKSANDER ?WI?TECKI, prof. UWM

Zak?ad Mikrobiologii

501-0210

02-1300

prof. dr hab. MARIA DYNOWSKA

Katedra Mikologii

501-0211

02-1400

prof. dr hab. MARIA DYNOWSKA

Zak?ad Piel?gniarstwa

501-0212

 

dr hab. KRZYSZTOF ?WI?TEK, prof. UWM

Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

501-0300

03-0100

mgr ANNA RYCHARSKA

Dziekanat Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

502-0301

03-0200

prof. dr hab. In?. ZBIGNIEW WI?NIEWSKI, prof. zw.

Instytut Geodezji

501-0302

03-0300

prof. dr hab. In?. SABINA ?RÓBEK, prof. zw.

Katedra Gospodarki Nieruchomo?ciami i Rozwoju Regionalnego

501-0303

03-0500

dr hab. ZYGMUNT PASZOTTA, prof. UWM

Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji

501-0304

03-0600

mgr in?. JERZY TRYSTU?A

Sk?adnica Sprz?tu Geodezyjnego

501-0305

03-0700

prof. dr hab. in?. STANIS?AW OSZCZAK, prof. zw.

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji

501-0306

03-0800

prof. dr hab. in?. RYSZARD CYMERMAN, prof. zw.

Katedra Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

501-0307

03-0900

prof. dr hab. in?. STANIS?AW SUROWIEC

Katedra Geodezji Rolnej i Katastru

501-0308

03-1100

dr hab. in?. W?ADYS?AW D?BROWSKI, prof. UWM

Katedra Geodezji Szczegó?owej

501-0309

 

dr hab. NORBERT KASPAREK, prof. UWM

Wydzia? Humanistyczny

501-0400

04-0100

mgr BO?ENA SZCZERBOWICZ

Dziekanat Wydzia?u Humanistycznego

502-0401

04-1300

prof. dr hab. ANDRZEJ STANISZEWSKI, prof. zw.

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo?ecznej

501-0411

04-1400

prof. dr hab. MARIA BIOLIK, prof. zw.

Instytut Filologii Polskiej

501-0402

04-1500

dr hab. JÓZEF D?BOWSKI, prof. UWM

Instytut Filozofii

501-0409

04-1600

dr hab. ZOJA JAROSZEWICZ-PIERES?AWCEW, prof. UWM

Instytut Historii i Stosunków Mi?dzynarodowych

501-0403

04-1700

dr hab. EWA NIKADEM-MALINOWSKA, prof. UWM

Instytut Neofilologii

501-0404

 

prof. dr hab. S?AWOMIR ZDU?CZYK, prof. zw.

Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej

501-0500

05-0100

mgr in?. BARBARA CHOSZCZ

Dziekanat Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej

502-0501

05-1900

prof. dr hab. wet. IRENEUSZ ?AKOMY

Katedra Morfologii Funkcjonalnej

501-0520

05-1901

prof. dr hab. IRENEUSZ ?AKOMY

   Zespó? Anatomii Zwierz?t

501-0521

05-1902

prof. dr hab. BARBARA PRZYBYLSKA-GORNOWICZ, prof. zw.

   Zespó? Histologii i Embriologii

501-0522

05-1903

prof. dr hab. MARIUSZ MAJEWSKI

   Zespó? Fizjologii Klinicznej

501-0523

05-2000

prof. dr hab. wet TADEUSZ ROTKIEWICZ, prof. zw.

Katedra Patologii i Farmakologii

501-0530

05-2001

prof. dr hab. KAROL JAKUBOWSKI

   Zespó? Patofizjologii

501-0531

05-2002

prof. dr hab. TADEUSZ ROTKIEWICZ, prof. zw.

   Zespó? Anatomii Patologicznej

501-0532

05-2003

prof. dr hab. ARKADIUSZ ZASADOWSKI

   Zespó? Toksykologii Weterynaryjnej i ?rodowiskowej

501-0533

05-2004

dr hab. JERZY JAROSZEWSKI, prof. UWM

   Zespó? Farmakologii

501-0534

05-2100

prof. dr hab. KONSTANTY ROMANIUK

Katedra Chorób Zaka?nych i Inwazyjnych

501-0540

05-2101

prof. dr hab. ANDRZEJ SIWICKI, prof. zw.

   Zespó? Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

501-0541

05-2102

prof. dr hab. WOJCIECH SZWEDA, prof. zw.

   Zespó? Epizootiologii

501-0542

05-2103

prof. dr hab. KONSTANTY ROMANIUK

   Zespó? Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

501-0543

05-2104

prof. dr hab. ANDRZEJ KONCICKI, prof. zw.

   Zespó? Chorób Ptaków

501-0544

05-2200

prof. dr hab. wet JAN URADZI?SKI

Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

501-0550

05-2201

prof. dr hab. JAN URADZI?SKI

   Zespó? Higieny Produktów Zwierz?cych

501-0551

05-2202

prof. dr hab. MACIEJ GAJ?CKI, prof. zw.

   Zespó? Profilaktyki Weterynaryjnej i Higieny Pasz

501-0552

05-2203

prof. dr hab. JÓZEF SZAREK, prof. zw.

   Zespó? Weterynarii S?dowej i Administracji Weterynaryjnej

501-0553

05-2300

prof. dr hab. wet TOMASZ JANOWSKI, prof. zw.

Katedra Nauk Klinicznych

501-0560

05-2301

prof. dr hab. WOJCIECH BRZESKI

   Zespó? Chirurgii i Rentgenologii

501-0561

05-2302

prof. dr hab. TOMASZ JANOWSKI, prof. zw.

   Zespó? Rozrodu Zwierz?t

501-0562

05-2303

prof. dr hab. ZYGMUNT KULETA

   Zespó? Chorób Wewn?trznych

501-0563

05-2304

prof. dr hab. ANDRZEJ DEPTA, prof. zw.

   Zespó? Diagnostyki Klinicznej

501-0564

05-2305

dr hab. ANDRZEJ RA?, prof. UWM

   Poliklinika

501-0565

 

prof. dr hab. TADEUSZ RAWA

Wydzia? Nauk Technicznych

501-0600

06-0100

 JOANNA PIANKOWSKA

Dziekanat Wydzia?u Nauk Technicznych

502-0601

06-0500

prof. dr hab. in?. JANUSZ PIECHOCKI, prof. zw.

Katedra Elektrotechniki i Energetyki

501-0606

06-0600

dr hab. in?. GRZEGORZ ZBOI?SKI, prof. UWM

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

501-0610

06-1300

prof. dr hab. in?. MAREK MARKOWSKI, prof. zw.

Katedra In?ynierii Procesów Rolniczych

501-0607

06-1500

prof. dr hab. in?. TADEUSZ RAWA

Katedra Maszyn Roboczych i Proc. Separac

501-0609

06-1700

dr in?. JANUSZ BARSKI

Centrum Jako?ci i Innowacji

501-0617

06-1800

dr hab. in?. LESZEK KACZMAREK, prof. UWM

Katedra Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych

501-0612

06-2200

dr hab. in?. ZYGMUNT WIERCI?SKI, prof. UWM

Katedra In?ynierii ?rodowiska

501-0616

06-2400

prof. dr hab. in?. RYSZARD MICHALSKI, prof. zw.

Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

501-0608

06-2500

dr hab. in?. CHI TRAN, prof. UWM

Katedra Geotechniki i Mechaniki Budowli

501-0614

06-2600

prof. dr hab. in?. LESZEK MIESZKALSKI, prof. zw.

Katedra In?ynierii Rolniczej i Surowców Naturalnych

501-0604

06-2700

prof. dr hab. in?. TEODOR BRECZKO

Katedra Materia?ów Funkcjonalnych i Nanotechnologii

501-0603

06-2800

dr hab. in?. LECH STARCZEWSKI, prof. UWM

Katedra Technologii Materia?ów i Maszyn

501-0607

06-2900

dr hab. in?. TADEUSZ BIENIASZEWSKI, prof. UWM

Zak?ad Edukacji Technicznej i Informatycznej

501-0618

06-3000

prof. dr hab. in?. YURIY ORLOVSKYY

Zak?ad In?ynierii Procesów Budowlanych

501-0613

06-3100

dr hab. in?. ANDRZEJ PI?TAK, prof. UWM

Katedra Mechatroniki

501-0619

 

prof. dr hab. STEFAN ZIAJKA, prof. zw.

Wydzia? Nauki o ?ywno?ci

501-0700

07-0100

 GRA?YNA GUMI?SKA

Dziekanat Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci

502-0701

07-0600

dr hab. ZBIGNIEW WIECZOREK, prof. UWM

Katedra Fizyki i Biofizyki

501-0706

07-0900

prof. dr hab. RYSZARD ZADERNOWSKI, prof. zw.

Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Ro?linnych

501-0709

07-1000

prof. dr hab. in?. MAREK CIERACH

Katedra Technologii i Chemii Mi?sa

501-0710

07-1200

prof. dr hab. JERZY DZIUBA, prof. zw.

Katedra Biochemii ?ywno?ci

501-0712

07-1300

prof. dr hab. W?ODZIMIERZ BEDNARSKI, prof. zw.

Katedra Biotechnologii ?ywno?ci

501-0702

07-1400

prof. dr hab. ANDRZEJ BABUCHOWSKI

Katedra Mikrobiologii Przemys?owej i ?ywno?ci

501-0713

07-1700

prof. dr hab. W?ADYS?AW CHOJNOWSKI

Katedra Mleczarstwa i Zarz?dzania Jako?ci?

501-0703

07-1800

prof. dr hab. STEFAN SMOCZY?SKI, prof. zw.

Katedra Towaroznawstwa i Bada? ?ywno?ci

501-0704

07-2000

prof. dr hab. JERZY BOROWSKI, prof. zw.

Katedra ?ywienia Cz?owieka

501-0705

07-2100

dr hab. in?. LIDIA ZANDER, prof. UWM

Katedra In?ynierii i Aparatury Procesowej

501-0715

07-2200

prof. dr hab. JANUSZ BUDNY

Katedra Towaroznawstwa Przemys?owego, Podstaw Techniki i Gospodarki Energi?

501-0714

 

dr hab. MIROS?AW KRZEMIENIEWSKI, prof. UWM

Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

501-0800

08-0100

 ANNA URBANOWICZ

Dziekanat Wydzia?u Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

502-0801

08-0500

prof. dr hab. IZABELLA ZMYS?OWSKA

Katedra Mikrobiologii ?rodowiskowej

501-0807

08-0600

prof. dr hab. ANDRZEJ MAMCARZ, prof. zw.

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego

501-0808

08-0700

dr hab. in?. IRENA WOJNOWSKA-BARY?A, prof. UWM

Katedra Biotechnologii w Ochronie ?rodowiska

501-0809

08-0800

prof. dr hab. ANDRZEJ MARTYNIAK

Katedra Biologii i Hodowli Ryb

501-0802

08-0900

dr hab. KRYSTYNA DEMSKA-ZAK??

Katedra Ichtiologii

501-0804

08-1000

prof. dr hab. ZBIGNIEW ENDLER

Katedra Ekologii Stosowanej

501-0803

08-1100

dr hab. HELENA GAWRO?SKA, prof. UWM

Katedra In?ynierii Ochrony ?rodowiska

501-0805

 

prof. dr hab. JÓZEF TWORKOWSKI, prof. zw.

Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

501-1000

10-0100

mgr in?. JOANNA MA?KOWSKA

Dziekanat Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

502-1001

10-0200

prof. dr hab. LECH SMOCZY?SKI, prof. zw.

Katedra Chemii

501-1002

10-0300

prof. dr hab. JERZY CZAPLA, prof. zw.

Katedra Chemii Rolnej i Ochrony ?rodowiska

501-1003

10-0400

prof. dr hab. ZDZIS?AW CIE?KO, prof. zw.

Katedra Chemii ?rodowiska

501-1004

10-0500

prof. dr hab. GABRIEL FORDO?SKI, prof. zw.

Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Ro?lin

501-1005

10-0600

prof. dr hab. ALEKSANDER LEWCZUK

Katedra Agrobiznesu i Ekonomii ?rodowiska

501-1006

10-0700

dr hab. ANDRZEJ ?ACHACZ, prof. UWM

Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

501-1007

10-0800

prof. dr hab. JÓZEF TWORKOWSKI, prof. zw.

Katedra Hodowli Ro?lin i Nasiennictwa

501-1008

10-0900

prof. dr hab. STEFAN GRZEGORCZYK, prof. zw.

Katedra ??karstwa

501-1009

10-1000

prof. dr hab. JÓZEF KOC, prof. zw.

Katedra Melioracji i Kszta?towania ?rodowiska

501-1010

10-1100

prof. dr hab. ZBIGNIEW SZWEJKOWSKI, prof. zw.

Katedra Meteorologii i Klimatologii

501-1011

10-1200

prof. dr hab. JAN KUCHARSKI, prof. zw.

Katedra Mikrobiologii

501-1012

10-1300

prof. dr hab. DOLORES CIEPIELEWSKA, prof. zw.

Katedra Fitopatologii i Entomologii

501-1013

10-1400

prof. dr hab. ZDZIS?AW KAWECKI

Katedra Ogrodnictwa

501-1014

10-1500

prof. dr hab. WOJCIECH BUDZY?SKI, prof. zw.

Katedra Produkcji Ro?linnej

501-1015

10-1600

prof. dr hab. JANUSZ NOWICKI

Katedra Systemów Rolniczych

501-1016

10-1700

prof. dr hab. KRZYSZTOF M?YNARCZYK

Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki

501-1017

10-1800

dr in?. JAN SZAGA?A

Zak?ad Dydaktyczno-Do?wiadczalny

501-1018

10-1900

prof. dr hab. LESZEK ROGALSKI

Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii ?rodowiska

501-1019

 

Ks. prof. dr hab. CYPRIAN ROGOWSKI, prof. zw.

Wydzia? Teologii

501-1100

11-0100

 JANINA POPEK

Dziekanat Wydzia?u Teologii

502-1101

11-0700

dr hab. EDWARD WISZOWATY, prof. UWM

Zak?ad Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej

501-1102

11-0900

prof. dr hab. W?ADYS?AW NOWAK, prof. zw.

Katedra Teologii Praktycznej i Ekumenizmu

501-1102

11-1200

prof. dr hab. CYPRIAN ROGOWSKI, prof. zw.

Katedra Katechetyki i Pedagogiki Religii

501-1102

11-2200

prof. dr hab. ANTONI MISIASZEK

Katedra Katolickiej Nauki Spo?ecznej i Prawa Kanonicznego

501-1102

11-2300

prof. dr hab. MICHA? WOJCIECHOWSKI

Katedra Teologii Biblijnej

501-1102

11-2400

dr hab. STANIS?AW BAFIA, prof. UWM

Zak?ad Filozofii i Kultury Chrze?cija?skiej

501-1102

11-2500

dr hab. JAN WI?NIEWSKI, prof. UWM

Zak?ad Historii Ko?cio?a

501-1102

11-2600

dr hab. MARIAN MACHINEK, prof. UWM

Zak?ad Teologii Moralnej

501-1102

 

dr hab. SZCZEPAN BRYM, prof. UWM

Wydzia? Matematyki i Informatyki

501-1300

13-0100

mgr in?. MARIOLA ADAMSKA

Dziekanat Wydzia?u Matematyki i Informatyki

502-1301

13-0200

prof. dr hab. MIKALAI MIATSELSKI

Katedra Matematyki Stosowanej

501-1302

13-0300

prof. dr NIKOLAI LEPECHINSKI

Katedra Informatyki i Bada? Operacyjnych

501-1303

13-0400

prof. dr hab. WOJCIECH BUSZKOWSKI

Katedra Logiki i Podstaw Informatyki

501-1304

13-0500

prof. dr hab. MICHAI? BORSUK

Zak?ad Analizy i Równa? Ró?niczkowych

501-1305

13-0600

prof. dr hab. ANDRZEJ RUTKOWSKI, prof. zw.

Katedra Fizyki i Metod Komputerowych

501-1306

13-0700

prof. dr hab. ALEKSY TRALLE

Katedra Algebry i Geometrii

501-1307

13-0800

mgr ANDRZEJ SYCHOWICZ

Centrum Informatyczno-Sieciowe

501-1308

13-0900

prof. dr hab. LECH POLKOWSKI, prof. zw.

Katedra Metod Matematycznych Informatyki

501-1309

13-1000

dr hab. SZCZEPAN BRYM, prof. UWM

Katedra Fizyki Relatywistycznej

501-1310

13-1100

dr hab. EDWARD KO?ODZI?SKI, prof. UWM

Katedra Systemów Informatycznych

501-1311

 

prof. dr hab. STANIS?AW PIKULSKI, prof. zw.

Wydzia? Prawa i Administracji

501-1400

14-0100

mgr ZORYNA SZMALC

Dziekanat Wydzia?u Prawa i Administracji

502-1401

14-0200

 

Zak?ad Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

501-1402

14-0400

prof. dr hab. TADEUSZ JASUDOWICZ

Katedra Praw Cz?owieka i Prawa Europejskiego

501-1402

14-0600

dr hab. MAREK CHMAJ, prof. UWM

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Historii Doktryn Politycznych

501-1402

14-0700

 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Pa?stwa

501-1402

14-0800

dr hab. ROMAN PRZYBYSZEWSKI, prof. UWM

Zak?ad Ekonomii, Finansów i Prawa Finansowego

501-1402

14-1000

dr hab. BRONIS?AW M?ODZIEJOWSKI, prof. UWM

Zak?ad Kryminalistyki i Medycyny S?dowej

501-1402

14-1100

dr hab. WIES?AW P?YWACZEWSKI, prof. UWM

Zak?ad Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przest?pczo?ci Zorganizowanej

501-1402

14-1200

dr hab. JERZY ZABOROWSKI, prof. UWM

Zak?ad Post?powania Admnistracyjnego i S?dowoadministracyjnego.

501-1402

14-1500

dr hab. JAN BIA?OCERKIEWICZ, prof. UWM

Zak?ad Prawa Mi?dzynarodowego Publicznego

501-1402

14-1800

prof. dr hab. STANIS?AW GAJEWSKI

Katedra Historii Pa?stwa i Prawa

501-1402

14-2100

dr hab. EUGENIUSZ K?DRA, prof. UWM

Zak?ad Prawa Gospodarczego

501-1402

14-2200

dr hab. MIECZYS?AW GOETTEL, prof. UWM

Zak?ad Prawa i Post?powania Cywilnego

501-1402

14-2300

prof. dr hab. STANIS?AW PIKULSKI, prof. zw.

Katedra Prawa Karnego Materialnego

501-1402

14-2500

dr hab. BRONIS?AW SITEK, prof. UWM

Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego

501-1402

14-2600

prof. dr hab. JULIUSZ SZTYCHMILER, prof. zw.

Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego

501-1402

14-2700

dr hab. JERZY KASPRZAK, prof. UWM

Zak?ad Procesu Karnego

501-1402

14-2800

dr hab. MIROS?AW W?ODARCZYK, prof. UWM

Zak?ad Prawa Pracy i Ubezpiecze?

501-1402

 

prof. dr hab. EUGENIUSZ NIEDZIELSKI, prof. zw.

Wydzia? Nauk Ekonomicznych

501-1200

15-0100

mgr ZOFIA KONOPKA

Dziekanat Wydzia?u Nauk Ekonomicznych

502-1201

15-0200

prof. dr hab. TERESA ?AGUNA, prof. zw.

Katedra Ekonomiki Nieruchomo?ci

501-1209

15-0300

dr hab. in?. MA?GORZATA JUCHNIEWICZ, prof. UWM

Katedra Ekonomiki Przedsi?biorstw

501-1203

15-0400

prof. dr hab. MARIANNA D?BNIEWSKA, prof. zw.

Katedra Finansów i Bankowo?ci

501-1205

15-0500

dr hab. JANUSZ HELLER, prof. UWM

Katedra Makroekonomii i Doktryn Ekonomicznych

501-1202

15-0700

dr hab. KAZIMIERZ KRAUZE, prof. UWM

Katedra Metod Ilo?ciowych

501-1208

15-0800

dr hab. in?. MIROS?AW GORNOWICZ, prof. UWM

Katedra Mikroekonomii

501-1204

15-0900

prof. dr hab. EUGENIUSZ NIEDZIELSKI, prof. zw.

Katedra Organizacji i Zarz?dzania

501-1207

15-1000

prof. dr hab. ROMAN KISIEL, prof. zw.

Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej

501-1210

15-1100

prof. dr hab. EL?BIETA KUCKA, prof. zw.

Katedra Ubezpiecze?

501-1212

15-1200

dr hab. WIES?AWA OLKOWSKA, prof. UWM

Zak?ad Ekonomiki Inwestycji

501-1213

15-1300

dr hab. HENRYK LELUSZ, prof. UWM

Zak?ad Rachunkowo?ci

501-1211

15-1400

dr in?. WIES?AWA LIZI?SKA

Centrum Europejskie

 

15-1600

dr hab. in?. SZCZEPAN FIGIEL, prof. UWM

Katedra Analizy Rynku i Marketingu

501-1206

15-1700

dr hab. DARIUSZ WALDZI?SKI, prof. UWM

Zak?ad Gospodarowania w Sektorze Publicznym

501-1215

 

prof. dr hab. ANDRZEJ OLUBI?SKI, prof. zw.

Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki

501-0900

16-0100

mgr EL?BIETA WODZI?SKA

Dziekanat Wydzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztuki

502-0901

16-0400

prof. szt. muz. LUCJAN MARZEWSKI, prof. zw.

Katedra Muzyki

501-0904

16-0500

prof. dr hab. JÓZEF GÓRNIEWICZ, prof. zw.

Katedra Pedagogiki Ogólnej

501-0906

16-0700

prof. dr hab. STANIS?AW KAWULA, prof. zw.

Katedra Pedagogiki Spo?ecznej

501-0908

16-0800

dr hab. MAREK SOKO?OWSKI, prof. UWM

Katedra Socjologii

501-0915

16-0900

art. graf. (przew. kw. I0 i II0) PIOTR OBAREK, prof. UWM

Katedra Sztuk Pi?knych

501-0905

16-1400

dr hab. ARKADIUSZ ?UKOWSKI, prof. UWM

Instytut Nauk Politycznych

501-0914

16-1500

dr hab. ALICJA KICOWSKA, prof. UWM

Katedra Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego

501-0902

16-1600

dr hab. DOROTA KLUS-STA?SKA, prof. UWM

Katedra Socjologii Edukacji i Polityki O?wiatowej

501-0903

16-1700

prof. dr hab. CZES?AW KOSAKOWSKI

Katedra Pedagogiki Specjalnej i Psychologii

501-0912

16-1800

dr hab. MA?GORZATA SU?WI??O, prof. UWM

Zak?ad Wczesnej Edukacji

501-0910

16-2000

prof. dr hab. ANDRZEJ OLUBI?SKI, prof. zw.

Katedra Pedagogiki Opieku?czej

501-0907

 

 

Jednostki Mi?dzywydzia?owe i Ogólnouczelniane

 

21-0100

mgr ANNA SOBOTA

Studium J?zyków Obcych

501-2101

21-0200

mgr GRZEGORZ DUBIELSKI

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

501-2102

22-0100

dr DANUTA KONIECZNA

Biblioteka G?ówna

501-2201

22-0200

mgr ZOFIA GAWINEK

Wydawnictwo Uniwersytetu

501-2202

22-0300

mgr in?. ROBERT DAYSTETTEN

O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow?

501-2211

22-0500

dr in?. ZBIGNIEW BRODZI?SKI

Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich

501-2205

22-0600

mgr DANUTA KASPAREK

Archiwum

501-9080

22-0800

mgr RYSZARD JAB?O?SKI

Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego

501-2203

22-0900

dr in?. KAZIMIERZ ZWIROWICZ

Centrum Studiów Ba?tyckich

501-2207

22-1000

mgr AGNIESZKA ZAKRZEWSKA

Mi?dzynarodowe Centrum Edukacji w Braniewie

501-2208

22-1100

prof. dr hab. JÓZEF GÓRNIEWICZ, prof. zw.

Katedra UNESCO

501-2209

22-1200

mgr in?. RYSZARD MICHA?OWSKI

Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego

501-2210

22-1300

mgr LECH KRYSZA?OWICZ

Akademickie Centrum Mediów

501-2206

22-1400

mgr in?. MACIEJ SZ?YKOWICZ

Centrum Konferencyjne

501-2204

22-1500

dr IWONA NDIAYE

O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców

501-2213

22-2000

dr hab. EDWARD KO?ODZI?SKI, prof. UWM

Regionalne Centrum Informatyczne

501-2214

22-2100

mgr in?. JÓZEF JUREK

Stacja Dydaktyczno-Badawcza Ba?dy

501-2103

22-2200

mgr in?. W?ADYS?AW KAPUSTA

Stacja Dydaktyczno-Badawcza ???any

501-2104

22-2300

mgr BO?ENA ?WI?TEK

Mi?dzynarodowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego

501-2105

 

 

Administracja i obs?uga

 

90-0100

dr in?. ALEKSANDER SOCHA

Kanclerz

551-9001

90-0200

mgr in?. EWA BURSKA-KAZIMIERSKA

Biuro Rektora

551-9002

90-0300

mgr in?. JERZY BRZÓSKA

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

551-9003

90-0400

mgr in?. WOJCIECH SAMULOWSKI

Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej

551-9004

90-0500

mgr in?. IRENA KOZ?OWSKA

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

551-9005

90-0600

dr in?. ALEKSANDER SURA?Y?SKI

Biuro Wspó?pracy z Zagranic?

551-9006

90-0700

mgr WIOLETTA USTYJA?CZUK

Biuro Informacji i Promocji Uczelni

551-9007

90-0800

 ZOFIA NARKOWICZ

Kwestura

551-9008

90-0900

mgr ANNA BARA?SKA

Dzia? Planowania i Organizacji

551-9009

90-1000

mgr TOMASZ WILCZY?SKI

Centrum Informatyczne

551-9010

90-1200

mgr JADWIGA WAJSZCZYK-NIEMIEC

Audyt Wewn?trzny

551-9002

90-2000

mgr in?. ZBIGNIEW STACHURSKI

Centrum Obs?ugi Technicznej

551-9020

90-3100

mgr in?. KRZYSZTOF ?WITA?A

Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia

551-9031

90-3200

mgr in?. ZBIGNIEW BORZYSZKOWSKI

Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni

551-9032

90-3300

mgr in?. DARIUSZ RAUBO

Dzia? Zaopatrzenia i Transportu

551-9033

90-3400

mgr in?. HELENA KUCZY?SKA

Zespó? Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

551-9034

90-3500

 KRZYSZTOF TOPOROWSKI

Zespó? P. Po?.

551-9035

90-3700

mgr JERZY KARBOWNIK

Zespó? Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej

551-9037

90-3900

mgr LESZEK O?DAKOWSKI

Zespó? ds. Personalizacji Kart Elektronicznych

9005-1207

90-4000

mgr in?. MA?GORZATA TRZCI?SKA

Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami

551-9040

90-5000

mgr in?. ZDZIS?AWA ?WITA?A

Zak?ad Poligraficzny

551-9050

90-6000

 MARZENA MIEDZIEJEWSKA

Sekcja Inwentaryzacji

551-9060

90-7000

in?. ANDRZEJ URBANIAK

Dzia? BHP

551-9070

90-8000

mgr DANUTA KASPAREK

Archiwum

501-9080

 

informacj? wytworzono:

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

za tre?? odpowiada:

mgr in?. JERZY BRZÓSKA

data wytworzenia:

16-11-2006

 


Ta strona by?a odwiedzana 635 razy (w tym z UWM 38 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-17
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa